Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 1986

Danh sach nhom Facebook

Danh sách mục các Website, trang, nhóm FaceBook STT Tên Link 1 Cộng đồng dân cư Phú Lương, Hà Đông https://www.facebook.com/groups/379404336281892 Mở 2 Website Trung tâm Tiếng nước ngoài http://trungtamtiengnuocngoai.edu.vn/ Mở 3 Tên miền phụ http://trungtamdaotaongoainuoc.edu.vn/ Mở 4 Tên miền phụ http://trungtamdaotaonuocngoai.edu.vn/ Mở 5 Website Hàn Ngữ BM https://hanngu.bm.edu.vn/ Mở 6 Website Nhật Ngữ BM https://nhatngu.bm.edu.vn/ Mở 7 Website Anh Ngữ BM https://anhngu.bm.edu.vn/ Mở 8 Facbook: Trung tâm Đào tạo Tiếng Nước Ngoài FB.com/TrungTamTiengNuocNgoai Mở 9 Facbook: Điều dưỡng Nhật Bản - Trung Tâm Tiếng Nước Ngoài FB.com/TrungTamTiengNuocNgoaiDieuDuong Mở 10 Facbook:  Trung tâm BM FB.com/TrungTamBM Mở 11 Facebook: Ngoại Ngữ BM FB.com/NgoaiNguBM Mở 12 Facebook: Hàn Ngữ BM FB.com/HanNguBM Mở 13 Facebook: Nhật Ngữ BM FB.com/NhatNguBM Mở 14 Facebook: Anh Ngữ BM FB.com/449899682205379 M