Danh sách mục các Website, trang, nhóm FaceBook

STT Tên Link
1 Cộng đồng dân cư Phú Lương, Hà Đông https://www.facebook.com/groups/379404336281892
2 Website Trung tâm Tiếng nước ngoài http://trungtamtiengnuocngoai.edu.vn/
3 Tên miền phụ http://trungtamdaotaongoainuoc.edu.vn/
4 Tên miền phụ http://trungtamdaotaonuocngoai.edu.vn/
5 Website Hàn Ngữ BM https://hanngu.bm.edu.vn/
6 Website Nhật Ngữ BM https://nhatngu.bm.edu.vn/
7 Website Anh Ngữ BM https://anhngu.bm.edu.vn/
8 Facbook: Trung tâm Đào tạo Tiếng Nước Ngoài FB.com/TrungTamTiengNuocNgoai
9 Facbook: Điều dưỡng Nhật Bản - Trung Tâm Tiếng Nước Ngoài FB.com/TrungTamTiengNuocNgoaiDieuDuong
10 Facbook: Trung tâm BM FB.com/TrungTamBM
11 Facebook: Ngoại Ngữ BM FB.com/NgoaiNguBM
12 Facebook: Hàn Ngữ BM FB.com/HanNguBM
13 Facebook: Nhật Ngữ BM FB.com/NhatNguBM
14 Facebook: Anh Ngữ BM FB.com/449899682205379


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Đầu trang